Inledning

Det synsätt som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv, med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.

Planen tar hänsyn till barns och ungdomars mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Därmed uppfyller spelarutbildningsplanen det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till barnens olika utvecklingstakt. Detta för att ge bästa förutsättningar till långsiktig idrottslig utveckling.

Från barnkonvention till spelarutbildning.

Ett grundläggande behov hos barn är att få leka och känna glädje. Barn leker först och främst för att det är roligt men även för att lära sig saker och för att utvecklas. Därför är det viktigt att fotbollsträningen både är rolig och genomtänkt. I Idrotten vill står följande:

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter och därigenom utveckla sina fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. Forskning visar att en allsidig träning som utmanar motoriken i unga år har en positiv inverkan på idrottsprestationerna senare i livet. Tränings- och tävlingsfrekvens ska hållas på en rimlig nivå i unga år.

Ur Idrotten vill