Skador

Allvarliga tillstånd

Gör en snabb värdering av situationen. Om en allvarlig skada eller sjukdom föreligger ring 112 och beskriv situationen.

Muskelskador

Vid akuta skador på rörelseapparaten (vrickningar, stukningar, sträckningar etc.) bör man agera enligt principerna för PRICE -omhändertagande. PRICE står för:

P - PRESSURE - Se till att så snabbt som möjligt anlägga tryck mot det skadade området. Detta är den viktigaste åtgärden för att minska skadans omfattning. Trycket anläggs med fördel med hjälp av en linda om detta finns till hands.

R - REST - Se till att den skadade spelaren tas av planen och får vila, lägg den skadade kroppsdelen i högläge om möjligt.

I - ICE - Lägg kyla på tryckförbandet om detta finns till hands (t.ex. ispåse). Detta hjälper mot smärtan och kan eventuellt minska blödning i t.ex. muskel.

C - COMPRESSION - Låt det skadade området vara lindat ca ett dygn efter skadan, men inte med lika hårt tryck som inledningsvis.

E - ELEVATION - Ge råd att om möjligt låta den skadade kroppsdelen vara i högläge vid stillasittande det första dygnet (t.ex. lägga upp det skadade benet på soffbordet i samband med stillasittande).

Kända sjukdomar eller handikapp

Var noga med att ta reda på allergier inför fotbollsskolan så att ni kan beställa mat etcetera som alla kan äta. Om det finns barn med kända sjukdomar (astma, allergier etc.) eller handikapp kan det vara bra att kontakta vårdnadshavare inför fotbollsskolan för att få mer information om hur detta artar sig och hur de vill att man agerar om något kopplat till detta inträffar.

Hjärnskakning

Hjärnskakningar inom idrotten är relativt vanliga och kan leda till bestående besvär med t.ex. minnesstörningar och huvudvärk. Beroende på vilken del av hjärnan som påverkas kommer symptomen att variera, men de vanligast förekommande är huvudvärk, yrsel, förvirring och illamående.

Vid misstanke om hjärnskakning ska spelaren omedelbart avbryta pågående aktivitet. Spelare med minnessvårigheter, medvetandeförlust eller besvärande symptom ska bedömas av läkare.

Se videon för förslag till hur man kan agera vid skallskada:

Akut skadebehandling L-ABC

Hur en person upplever en skadesituation och en skadeplats kan variera väldigt mycket mellan olika tillfällen. Man kan hamna i ett psykiskt chocktillstånd där man handlar irrationellt och exempelvis blir tyst, är aggressiv eller avlägsnar sig från platsen trots en allvarlig skada. Det är därför bra om flera i ledarstaben har goda kunskaper om akut skadebehandling.

L – Livsfarligt Läge
A – Andning
B – Blödning
C – Chock/Cirkulationssvikt
L-ABC anger i vilken ordning du ska prioritera olika skador.

Se videon om vad du ska göra vid akut omhändertagande:

Försäkring och råd vid skador

Alla spelare i Fotbollsskolan omfattas av en olycksfallsförsäkring via Folksam och har dessutom kostnadsfri tillgång till tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Till Råd och Vård för idrottsskador kan du som fotbollsspelare, ledare eller förälder ringa för att få hjälp med vård av idrottsskador och om förebyggande övningar. Rådgivningen utförs av legitimerade sjukgymnaster, alla med specialkunskap om idrottsskador. Vid behov ingår också besök hos sjukgymnast eller idrottsläkare. Tjänsten är tillgänglig vardagar kl. 8.00-17.00 och telefonnumret är 020-44 11 11. Läs mera på: www.folksam.se/radochvard