Rygg-, nack- och skallskada

Skallskador

Slag mot huvudet eller fall med huvudet före ska alltid betraktas som allvarligt.

Vanliga kännetecken på en hjärnskakning är:

 • Minneslucka
 • Förvirring
 • Synrubbning
 • Hörselstörning
 • Sluddrigt tal
 • Svar med fördröjning
 • Nedsatt balansförmåga
 • Yrsel
 • Frånvarande blick
 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Sänkt medvetande eller medvetslöshet
 • Kramptillstånd

Behandling av skallskada
 1. Avbryt aktiviteten vid minsta misstanke på hjärnskakning!
 2. Ställ frågor till den drabbade för att avgöra personens tillstånd. Man kan till exempel fråga hur spelaren mår på en skala från 0-100. Om det inte är 100 bör man ställa frågan, varför det inte är helt okej. Man kan även fråga vad som hände före och efter smällen, för att få en indikation på spelarens medvetandegrad.
 3. Lämna inte den skadade utan tillsyn. Kontrollera kontinuerligt medvetande och andning.
 4. Ge ej dryck eller smärtstillande medel.
 5. Förebygg chock/cirkulationssvikt, dock utan att ha benen i högläge.
 6. Om det finns misstanke om att det även är en nackskada, ska man inte flytta personen. Har man tillgång till en nackkrage kan man sätta på den om man klarar det utan att ändra spelarens position.
 7. Låt en läkare göra en bedömning av skadan så fort som möjligt. Om den skadade varit medvetslös under minst en minut ska personen alltid observeras av en läkare.

Det är inte ovanligt att den skadade vill fortsätta sin aktivitet och påstår sig därför må bättre än vad hen egentligen gör. Symptom på en hjärnskakning kan komma smygande efter två timmar och till och med två dygn efter skadetillfället. Även om spelaren inte har några symptom ska personen därför inte lämnas ensam de första 12 timmarna efter skadetillfället.

Barns hjärna har större plasticitet och tål därför större smällar än vuxna utan att få hjärnskakning. Om barn får en hjärnskakning ska de dock vila dubbelt så lång tid som en vuxen.

Efter en hjärnskakning ska den drabbade rehabiliteras enligt den så kallade ”Hjärntrappan”. Detta är en säker återgång efter en hjärnskakning.

Hjärntrappans regler:

 • Det ska vara minst 24 timmars symptomfrihet innan fysisk aktivitet får påbörjas.

 • Det ska vara minst 24 timmar mellan varje steg i hjärntrappan.

 • Om den skadade får symptom efter under rehabilitering i hjärntrappan, ska aktiviteten avbrytas. Total hjärnvila ska återupptas tills symptomen försvunnit helt. Därefter ska personen vila ytterligare 24 timmars och kliva ner ett steg på hjärntrappan.

 • Skulle symptom uppstå vid två tillfällen ska rehabiliteringen avbrytas och en ny medicinsk bedömning ska göras.

Steg 1   ”Hjärnvila”
Undvik fysisk och psykisk anspänning (stress). Ingen fysisk aktivitet. Total hjärnvila innebär att den drabbade inte får titta på TV, dator eller läsa. När symptomfriheten varat i 24 timmar fortsätter rehabiliteringen på steg 2. Mycket lätta promenader är ok.

Steg 2   Lätt aerob träning
Lätt cykling, promenader eller lätt jogging. Ansträngningskänslan får ej överstiga 12 på Borgskalan 6-20, det vill säga att ansträngningen ska vara lägre än ”Något ansträngande” (som motsvarar 13 på Borgskalan).

Steg 3   Grenspecifik teknikträning
Personen får fullt ut deltaga i uppvärmning och i individuell teknikträning.

Steg 4   Grenspecifik träning utan kroppskontakt
Här tillåts personen träna med full belastning med laget/övriga i gruppen. Genom träningens upplägg undviks risksituationer som kan leda till kollision samt huvudskada. Lätt styrketräning kan nu påbörjas.

Steg 5   Grenspecifik träning med full kroppskontakt
Personen får deltaga fullt ut i träningen. Även kroppskontakt är nu ok.

Steg 6   Återgång till tävling
Personen är fullt symptomfri och kan återgå till tävling. Beslutet ska alltid tas av medicinsk personal.


Rygg- och nackskador

Vanliga kännetecken vid rygg- och nackskador är:
 • Smärta vid brottet
 • Domningar och stickningar
 • Förlamningar nedanför skadenivån
 • Strålningar av smärta ut i armarna vid skador på halsryggraden
 • Strålningar av smärta ut i benen vid skada på ländryggen
 • Andningsstillestånd

Om du misstänker att det finns en risk för rygg- eller nackskador ska den drabbade ligga helt stilla. Förflyttning får ske endast om det föreligger ett livshotande läge (till exempel brand och/eller explosionsrisk). Då ska förflyttningen ske med hjälp av minst fyra personer. Dessa personer har till uppgift att se till att ryggen och nacken hålls rak under förflyttningen. Finns någon bår eller skiva ska den användas. Behandla den drabbade med största varsamhet och tillkalla sjukvårdshjälp.


Akutbehandling av en misstänkt rygg- eller nackskada
 • Fråga den skadade om hen kan röra händer, armar, fötter och ben.
 • Utför känselkontroll i händer, armar, fötter och ben (genom att klämma/nypa försiktigt).
 • Fråga om den skadade känner strålningar, domningar eller att det sticker i armar eller ben.
 • Fråga om personen har en kraftig smärta i ryggraden (hals, bröst, länd)
 • Kontrollera medvetande och andning med största försiktighet om det föreligger tveksamhet om den skadades tillstånd.
 • Förebygg cirkulationssvikt genom att prata lugnt med den skadade. Bibehåll kroppsvärme vid behov genom att lägga en filt över personen.

Läs mer om rygg- och nackskador på 1177:s sida om "pisksnärtskada"