Översättningsförmåga

 

Orienteringsförmåga3.jpg

Översättningsförmåga är förmågan att kunna översätta kartan till terrängen och tvärtom. Karttecken är den teoretiska betydelsen av ett tecken, översättningsförmåga är att kunna göra översättningen i verkligheten. Att snabbt översätta objekt mellan terräng och karta är en grundläggande färdigheter som är en nyckel till snabb och effektiv orientering. Översättningsförmågan är väldigt tydligt kopplad till erfarenhet, och i en ny terrängtyp krävs en utökad översättningsförmåga för att kunna hantera tolkningen snabbt.

Översättningsförmågan är specifik för varje terrängtyp och det kan även skilja sig mellan kartritare, även om alla kartor är gjorda enligt en och samma kartnorm. En sten på kartan är alltid en sten i verkligheten men var gränsen går för vilka stenar som är med på kartan, stenarnas form och utseende är olika för varje terrängtyp.

Karta - Branter.jpg

Tre enstrecksbranter i relativt olika terrängtyper. Till vänster en brant i sydsvensk öppen bokskog, i mitten brant i mellansvensk barrskog och till höger brant i mellansvensk blandskog.

Karta - Bild 18.jpg

Här är ett exempel från en tävlingsbana motsvarande orange nivå. Förmågan att översätta terrängen speglas i exemplet i tre olika utövarens vägval. Utövaren med rött GPS-spår är ett exempel på en löpare som sannolikt inte kan översätta kurvbild/mindre tydliga ledstänger och därmed väljer bort att gå mellan höjderna. Hen har sannolikt inte översättningsförmåga för att tolka vegetationen i denna terrängtyp och väljer därför att springa runt på stig. Utövaren med grönt GPS-spår är ett exempel på en löpare som kan använda mindre tydliga ledstänger men som ännu inte kan översätta kurvbild. Hen har förmågan att utläsa stråket rakt på som bildas av de två beståndsgränserna men tappar riktningen när det vänstra partiet i stråket tar slut och svänger med runt höjden. Utövaren med gult GPS-spår är ett exempel på en löpare som kan använda mindre tydliga ledstänger och översätta kurvbild/följa stråk. Hen har översättningsförmåga som motsvarar terrängtypen och behärskar att följa höjden när passagen mellan beståndsgränserna tar slut.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Kunna karttecken och dess teoretiska betydelse. Ha förmågan att översätta vanligt förekommande karttecken för i huvudsak ledstångsorientering som stig, väg, hus och öppen mark.

Vit nivå: Kunna översätta grundläggande karttecken i flera olika terrängtyper, kunna översätta flera karttecken i vana terrängtyper.

Gul nivå: Kunna översätta enkla karttecken snabbt. Kunna översätta från kartan till verkligheten samt från verkligheten till kartan. Ha förståelse för att översättningsförmågan är terrängspecifik samt anpassa sin teknik efter det.

Orange och röd nivå: Snabbt översätta vanligt förekommande typer av karttecken i ett flertal olika terrängtyper. Ha god förståelse för att karttecken tolkas olika i olika terrängtyper. Efter vägledning på förhand kunna anpassa sin översättningsförmåga efter aktuell situation.

Violett nivå: Stort förråd av mentala bilder av utseendet på de flesta förekommande terrängföremål som finns i olika terrängtyper. Snabbt kunna översätta karttecken från karta till terräng och vice versa. Kunna anpassa sin översättningsförmåga efter aktuell situation utifrån terrängen som möts.

Blå och svart nivå: Blixtsnabbt översätta karttecken från karta till terräng och vice versa. Anpassa översättningen till terräng och snabbaste sättet att ta kontrollerna. Mycket god förmåga att ta till sig karttecken i nya terrängtyper och en medveten strategi för den processen.

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Grunder:
Karttecken
Passa kartan/positionering
Tumgrepp & kartvikning
Kartkontakt
Upp med blicken
Kurvbild