Förenkling

Orienteringsförmåga7.jpg

Att förenkla handlar om att snabbt tolka kartbilden och sortera informationen för att lägga fokus på de delar i kartbilden som behövs för att du ska kunna orientera dig. Att läsa på alla detaljer är tidskrävande, och i många fall onödigt. Genom att förenkla kartbilden till enbart de saker som är väsentliga skapar du en möjlighet för snabbare beslutsfattning vid planering av sträckan och ett effektivare genomförande.

Karta - Bild 11.jpg

Ofta finns det en stor mängd information på kartan som inte behövs. Genom att kunna förenkla kartbilden går det att se det som är viktigt för att välja vägval och kunna genomföra sträckan snabbt och säkert. Verklig karta till vänster och förenklad karta till höger. På den förenklade kartan är det enklare att se passager och hållpunkter och genomföra sträckan snabbt och säkert.

Att behärska på respektive nivå:

Grön nivå: Kunna förenkla kartan för att se enkla ledstänger som stigar, vägar, kraftledningar och öppna områden.

Vit nivå: Kunna förenkla kartbilden för att se enkla ledstänger som stigar, vägar, kraftledningar och öppna områden, samt andra tydliga objekt bredvid ledstänger.

Gul nivå: Ha förmågan att förenkla sträckorna efter sin kapacitet.

Orange och röd nivå: Ha förmågan att förenkla svåra sträckor till sin kapacitet och kunna förenkla kontroller så att genomförandet blir snabbare.

Violett, blå och svart nivå: Ha förmågan att snabbt se olika typer av förenklingar på en sträcka. Kunna använda olika typer av förenklingar med flera olika typer av objekt som passar aktuell sträcka.

Mer om förenkling

Övningar:

  • I Full koll 2 (webben).

Specifika exempel på förenkling

Högsta punkten

Att använda sig av högsta punkten i ett terrängområde är ett bra sätt att alltid ha en tydlig och säker hållpunkt i terrängen. Den högsta punkten på ett berg eller kulle är oftast en väldigt säker avstämningspunkt, och kan användas  både vid kontrolltagning och på sträckan. I viss terräng (speciellt sådan med mycket negativ kurvbild) kan faktiskt lägsta punkten vara en bra hållpunkt, men det är ovanligt i Sverige. För att kunna använda sig av högsta punkten krävs en välutvecklad förståelse av kurvbild.

Bild 13 Högsta punkten.jpg

I exemplet kan förenklingen bestå i att ta ut riktning mot den stora höjden sydväst om kontrollen. Den kommer kunna urskiljas på håll och på så vis kan löparen med lyft blick springa i högt tempo i kompassriktningen och styra upp mot högsta höjden.

Stråk 

Stråk kan sägas vara naturliga formationer som finns i terrängen och som är tydliga och enkla att följa, utan att vara tydliga ledstänger. Det kan vara en tydlig höjdkant, sänkdrag eller vita passager mellan två grönområden. Stråk kan både förenkla orienteringen samt göra löpningen enklare och snabbare. Nedan ses två exempel på stråk för olika svårigheter, som båda ger en enkel orientering och god löpbarhet.

Karta - 23.jpg

Vänster bild visar en löpare på gul bana som har att välja på att springa genom stråket från stigen till öppna marken eller att springa runt på stig/grusväg. OBS! Löparen behöver inte växla mellan flera stråk. Höger bild visar på ena violetta sträcka där det är lämpligt att använda sig av tre sammanhängande stråk för att förenkla kartläsningsmomentet

Mer om högsta punkten och stråk

Övningar:

  • Full koll 1 (i boken)
  • Full koll 2 (i boken och på webben)

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under kapitlet Verktyg:
Riktning och kompassteknik
Hållpunkter och attackpunkt
Tempoväxling
Förlänga
Framförhållning