Inre motivation

Genom att jobba med inre motivation kan vi förbättra vår prestation.

Självbestämmandeteorin utgår ifrån frågor om vad det är som driver oss att delta och utvecklas inom olika aktiviteter. Teorin beskriver hur vi kan drivas av olika typer av motivation på ett spektrum från yttre till inre. Men också ett läge där vi inte känner någon motivation att träna eller prestera överhuvudtaget.

Inre motivation är den drivkraft som bygger på intresse, nyfikenhet, lärande och glädje av själva orienteringen.

Den yttre motivationen drivs av faktorer utanför själva aktiviteten. Så som belöningar i form av priser eller social status, erkännande, revansch, tvång, för att andra säger att man måste eller på grund av skuldkänslor.

Amotivation betyder avsaknad av motivation

varför.jpg

De tre behoven som forskningen visat är grunden för den inre motivationen är:

Autonomi, att själv kunna påverka och bestämma över det man gör och det man vill, kompetens, att lita på sin egen förmåga och känna att man är kompetent för uppgiften och tillhörighet, att känna att man hör till i ett socialt sammanhang.

Ma_bra_Inre_motivation.jpg

Ju mer självbestämmande i form av autonomi, kompetens och tillhörighet orienteraren känner i sin träningsmiljö, desto större är chansen att drivas av till huvudsak inre drivkrafter. Detta är grunden för en motivationsteori som har fått mycket uppmärksamhet inom idrotten.

Teorin beskriver hur inre motivation hänger samman med den miljö där vi befinner oss, vilket visar på vikten av bra ledarskap, gruppdynamik och klubbsammanhållning. Genom att lyfta att grunden till motivationen även finns utanför idrottaren själv, ökar ansvaret för tränare och ledare att skapa en bra grund för att den aktive ska få en inre motivation i sin satsning.  Varför är det viktigt? Att känna inre motivation har kopplats samman med många positiva aspekter inom idrotten som bättre resultat, välbefinnande och mer flow.

Här under kan du se en schematisk bild och även fundera över var du själv hamnar gällande olika aktiviteter.

Ma_bra_Inre_motivation2.jpg

Alla som har tränat under lång tid vet att det är svårt att hela tiden drivas av enbart inre motivation. Någon gång kanske det kan hända att vi inte vill eller gör saker alls (amotivation), andra dagar tränar vi för att vi känner att vi måste (extern reglering) och ibland till och med på grund av det dåliga samvetet (introjicterad reglering).

Det viktigaste är inte att detta aldrig sker, men det är viktigt att vara uppmärksam så att dessa former av yttre motivation inte tar över och blir det enda som driver en idrottssatsning. Ett stort ansvar ligger här på att tränare och idrottare skapar en bra och välkomnande miljö där behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet tillgodoses.

När vi rör oss på skalan mot mer inre motivation passerar vi aktiviteter vi gör för att det finns en insikt om att det är viktigt för oss, även om det inte alltid är roligt. Ett tydligt exempel kan vara träning i rehabiliterande eller förebyggande syfte. När vi tar ännu ett steg närmare inre motivation kommer vi till integrerad reglering, när vi gör saker för att vi ser det som en del av vår identitet. Orientering är inte något man tränar, orienterare är något som man är. Längst till höger finner vi den inre motivationen för själva aktiviteten, glädjen att träna, utvecklas och lära.

inre motivation.jpg

Teorin ger en bra grund för att förklara de yttre omständigheter som påverkar om en orienterare drivs av inre eller yttre motivation. I sammanhang där autonomi, kompetens och tillhörighet tillgodoses upplevs inre motivation. Genom att aktivt arbeta för att skapa en miljö som tillgodoser dessa tre behov kan en orienterare röra sig från att styras av huvudsakligen yttre motivation till inre motivation.

Att skapa självbestämmande och inre motivation

  1. Placera in dig själv både i spektrumet ovan. Var befinner du dej som orienterare eller tränare på skalan? Prova att lägga in olika delar i din träning. Fundera över vad du och/eller din tränare kan göra för att uppgiften ska drivas mer av inre motivation i just de specifika delar som du tycker det är svårast att motivera dej själv för. Som exempel kan man ha grundträningsperiod, reflektion efter loppet, rehabträning och så vidare.
  2. Hur kan du själv och/eller din tränare praktiskt arbeta för att uppfylla behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet för att öka möjligheten att drivas mer av inre motivation?

Ge tre konkreta exempel på hur varje behov kan uppfyllas för dig eller dem som du är tränare för:

Autonomi: Få känna att man har valmöjligheter, att aktiviteten är i linje med sina egna mål och de egna tankarna och åsikterna blir lyssnade på och respekterade.

Kompetens: Veta vad man ska göra, få en känsla av att klara av de uppgifter man ställs inför.

Tillhörighet: Känna samhörighet och att man är en del av gruppen.

Boktips:
Praktisk idrottspsykologi (SISU Idrottsböcker), Kenttä, Hassmén, Gustafsson

Läs vidare
Här kan du läsa de andra texterna under Motivation:
Att sätta upp mål
Självförtroende