Välkommen till utbildningswebben Inkluderande idrott

Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Svensk idrott är på en förändringsresa och webben är ett stöd och en inspiration i detta arbete. 

Läs mer om Svensk idrotts förändringsresa och strategiska arbete mot målen 2025 genom att klicka här http://www.strategi2025.se/

Välkommen

Varmt välkommen till vår utbildningswebb med målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen etc. Normer kan skapa hinder för vissa och gräddfiler för andra. Vi behöver ställa oss följande frågor: Vilka är det som trivs bäst här? Vilka är självklara, tar plats och blir lyssnade på? Vilka faktorer kan göra att vissa människor känner sig osäkra och utanför? Hur hänger det ihop med vilka strukturer och kulturer som gör att inte alla känner sig välkomna och trivs? Vi hoppas att webben ska ge dig en djupare kunskap kring viktiga frågor, att du ska få en förståelse för varför vi behöver göra vissa förändringar samt väcka din nyfikenhet och vilja att jobba för förändring. En förändring där vi tillsammans vågar granska oss själva och vår omgivning för att öppna upp och inkludera fler. Du kommer få ta del av idrottens olika arenor och se, vad händer där? Vilka är där? Vilka är inte där? Hur låter det och känns det i de olika arenorna? Webben innehåller också exempel på inkluderingsarbeten som görs hos föreningar och förbund. Kan dessa inspirera er? Har ni själva något inspirerande exempel ni vill dela med er av? Sprid dem via sociala medier med  #inkluderandeidrott . Den här webben ska vara levande och spegla dagens idrott.

En normmedveten idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar