Värdegrund – att gå från ord till handling

Värdegrunden synliggör organisationens värderingar och ”ståndpunkter”, något som bör genomsyra all verksamhet i organisationen. För att det ska bli verklighet är det viktigt att värdegrunden tas från ord på ett papper till konkret handling.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad innebär organisationens värdegrund i konkreta beteenden hos era ledare och medlemmar?
  • Hur utformar ni er verksamhet för att efterleva denna värdegrund?
  • Hur ser er organisation till att följa upp verksamheten, det vill säga se att värdegrunden efterlevs?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Värdegrund – att gå från ord till handling, som du hittar genom att klicka på denna länk.