Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

År 1945 bildas FN (Förenta nationerna) och FN-stadgan undertecknas. I artikel 1 i stadgan sägs att FN:s mål är att åstadkomma internationell samverkan ”vid befordrande och främjande av aktningen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion”. Den 10 december 1948 antas FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av FN:s generalförsamling.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen

Barn är inte små vuxna och har därmed fått ett extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Dessa artiklar belyser barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt.

  • Alla barn har lika värde, Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering.

  • Barnets bästa ska komma i första hand, Artikel 3

Det gäller vid alla slags åtgärder och beslut som berör barnet. Principen omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett om det är inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ. Man pratar till exempel om barnkonsekvensanalyser som innebär att all planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa.

  • Rätten till liv och utveckling, Artikel 6

Alla barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ.

  • Respekt för barnets åsikter, Artikel 12

Barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Artikeln betonar deltagande och inflytande för barn och kan sägas vara barnkonventionens demokratiartikel. Barn ska ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem. Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt och ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem.

Barnkonventionen blir lag

I Sverige gäller inte barnkonventionen direkt som lag ännu. Sverige har valt att anpassa den svenska lagstiftningen så att den överensstämmer med barnkonventionens regler. Andra länder har barnkonventionen som lag i sitt land, exempelvis Norge. FN:s barnrättskommitté i Genève övervakar och granskar att alla konventionsstater aktivt arbetar med förändringar för att leva upp till barnkonventionen. I Regeringsförklaringen 2014 meddelar regeringen att de nu påbörjar arbetet med att göra barnkonventionen till lag i Sverige.

Vuxnas ansvar att agera

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig, prata med barnet och försök att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa.

Barn förväntar sig att vuxna ska se och förstå hur de har det. Många barn är inte vana att be vuxna om hjälp, utan väntar på att den vuxna ska ta initiativet. Barn tycker ofta att det har signalerat och visat hur de mår och hur de har det. Om ingen vuxen tar initiativ till att hjälpa, kan barnet lätt börja tvivla och lägga ansvaret på sig själv, tappa förtroendet för vuxna och ge upp hoppet om att få hjälp.

Riksidrottsförbundet har ett samarbete med BRIS

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

BRIS har dessutom tagit fram en matnyttig broschyr kring Barnkonventionen som du hittar på följande länk: 

https://www.bris.se/globalassets/pdf/bocker-och-broschyrer/barnkonventionen_-broschyr_bris.pdf 

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad behöver ni ha i åtanke utifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen i er organisation?
  • Hur kan ni använda er av dessa ramar när ni synliggör och utvecklar er organisation och verksamhet?
  • Hur ser ni till att verksamheten styrs och leds utifrån dessa ramverk?
  • Finns det något ni kan utveckla och förändra i er organisation och verksamhet?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Mänsliga rättigheter, som du hittar genom att klicka på denna länk.

Du hittar även samtalsunderlag till Barnkonventionen genom att klicka på denna länk.

Läs mer om mänskliga rättigheter genom att klicka här http://www.manskligarattigheter.se/

Läs mer om barnkonventionen genom att klicka här http://barnkonventionen.se/fns-konvention-for-barns-rattigheter