Föreningen och idén

Det här avsnittet handlar om hur föreningens verksamhetsidé styr vad som ska göras i föreningen, hur föreningens värdegrund kan användas för att ”bryta” ner hur verksamhetsidén omsätts i praktisk handling, hur en verksamhetsplan kan utformas och avslutningsvis om andra styrdokument som en förening kan använda sig av. Titta på filmen nedan som beskriver vikten av att ha en tydlig idé med föreningen. 

En förenings verksamhet baseras på en idé om vad en förening ska åstadkomma och för vem föreningen finns till för. Denna idé benämns vanligen som föreningens verksamhetsidé men kan också beskrivas som föreningens ändamål, dess uppdrag eller föreningsidé.

Verksamhetsidé

Den ideella föreningens verksamhetsidé kan liknas vid en kompass som hjälper föreningen att avgöra om den utvecklas i relation till den idé som en gång bidrog till att föreningen startades.

Själva verksamhetsidén återfinns i föreningens stadgar under den paragraf som kallas för ändamålsparagrafen. En verksamhets formulering kan skilja sig beroende på vad föreningens medlemmar bedömt som viktigt. För en blivande ideell förening, men även för föreningar som vill revidera sin verksamhetsidé, kan nedanstående frågor vara ett stöd.

 1. Vad ska föreningen erbjuda?
 2. Vilken målgrupp vänder sig föreningen till?
 3. Varför är det viktigt för föreningen att erbjuda det som erbjuds?

Exempel

Storspoven Basketförening erbjuder basket (svaret på fråga 1) för barn och ungdomar i Blomstermåla (svaret på fråga 2) därför att basket är utvecklande, fysiskt, socialt, psykologiskt och idrottslig (svaret på fråga 3).

Undersök

 • Leta upp din förenings verksamhetsidé genom att titta i stadgarna. 
 • Till vem riktar sig föreningens verksamhet och varför? 
 • Undersök hur det specialidrottsförbund som din förening tillhör har formulerat sin verksamhetsidé, finns det några skillnader eller likheter mellan din förenings verksamhetsidé och specialidrottsförbundets? 

Värdegrund

En förenings värdegrund baseras och utformas på ett sätt som konkretiserar vad verksamhetsidén betyder i praktisk handling för exempelvis en tränare eller en föreningsledare som leder en arbetsgrupp.Värdegrunden lyfter helt enkelt fram spelregler och förhållningssätt som är viktiga för föreningen. Kort och gott, värdegrunden beskriver vad föreningen står för. Titta gärna på nedanstående film för att få mer förståelse av hur samsyn kring föreningens verksamhetsidé och värdegrund kan skapas. 

Att som förening ha en värdegrund som är genomarbetad och förståelig för föreningens medlemmar är ett bra sätt att motverka att ”föreningar i föreningen” uppstår. Det vill säga när olika träningsgrupper, kommittéer och så vidare agerar och gör saker i föreningen som inte bidrar till att föreningen går i den riktning som verksamhetsidén pekar ut.

När en förening ska utforma sin värdegrund är det vanligt att nyckelord, som är baserade på föreningens verksamhetsidé, väljs ut. Dessa nyckelord syftar till att konkretisera vad som är viktigt för verksamhetsidén i praktiken och ska fungera som ledstjärnor i vardagen för föreningens medlemmar.

Exempel

Idrottsrörelsens verksamhetsidé:

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Idrottsrörelsens värdegrund:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

 

För en förening som utformat sin värdegrund genom att ha identifierat ledstjärnor som konkretiserar verksamhetsidén kan det vara bra att samla sina medlemmar och låta dem jobba fram hur de i sina olika roller i föreningen kan gå från ord till handling med värdegrunden. För ett sådant arbete kan nedanstående frågor vara en hjälp i att tydliggöra vad ledstjärnorna betyder i praktiken. 

 1. Vad betyder ledstjärnan (exempelvis glädje och gemenskap) i den grupp som jag tillhör?
 2. Hur kan vi göra, rent praktiskt, för att ledstjärnan ska bli verklighet?
 3. Hur ska vi göra om vi börjar göra saker som inte rimmar med värdegrunden?

Undersök

 • Leta upp din förenings värdegrund.
 • Leta upp hur specialidrottsförbundet, som din förening är medlem i, har formulerat värdegrunden.

Reflektera

 • Vad innebär värdegrunden i din förening?
 • Hur ska föreningens medlemmar göra för att värdegrunden ska bli verklighet?
 • Vad ska föreningens medlemmar göra om någon gör saker som inte rimmar med värdegrunden?
 • Finns det likheter eller skillnader mellan hur föreningen och specialidrottsförbundet beskriver värdegrunden?

 

Verksamhetsplanen och andra styrdokument

Verksamhetsplanen

En verksamhetsplan används som ett verktyg för att omsätta föreningens verksamhetsidé. Den skapar en helhetsbild över vilka aktiviteter som föreningen har beslutat att genomföra under en verksamhetsperiod. Se filmen nedan för ett samtal om hur verksamhetsidén formar verksamhetsplanen.

Aktiviteterna som ingår i verksamhetsplanen ska bidra till att omsätta föreningens verksamhetsidé, rimma med föreningens värdegrund och bidra till föreningens förflyttning framåt. Dessa aktiviteter kompletteras med en ekonomisk budget där de olika aktiviteterna har tilldelats de resurser som krävs för att genomföra verksamhetsplanen. Dessa resurser kan vara pengar som ska täcka olika kostnader, men även personer som exempelvis ansvarar för att genomföra olika aktiviteter.

En verksamhetsplan kan utformas på många olika sätt. En enklare variant kan utformas med stöd av nedanstående arbetsgång:

 1. Vad är meningen med föreningen? (svaret på denna fråga är föreningens verksamhetsidé).
 2. Vilka aktiviteter behöver vår förening göra för att ”leva” vår verksamhetsidé?.

Därefter sammanställs aktiviteterna i en aktivitetsplan och brukar beskrivas enligt nedan:

 • Vad som ska göras (Barngymnastik, Gå-fotboll, Gruppträning osv).
 • Kostnad för aktiviteten.
 • Vem som ansvarar för att aktiviteten genomförs.
 • När aktiviteten ska vara genomförd.

Undersök

Leta reda på din förenings verksamhetsplan

Reflektera

Hur hänger föreningens verksamhetsidé ihop med de aktiviteter som finns beskrivna i verksamhetsplanen?

Andra styrdokument

En verksamhetsplan beskriver som tidigare nämnts vad som ska göras i föreningen fram tills nästa föreningsstämma. Dessa aktiviteter baseras på föreningens verksamhetsidé och värdegrund. Ibland kan det även finnas behov av dokument som väldigt specifikt beskriver hur föreningen vill att medlemmarna agerar i vissa frågor eller hur vissa delar av föreningens verksamhet ska hanteras. Jämfört med föreningens stadgar kan dessa dokument ses som kompletterande regler för hur olika specifika frågor hanteras i föreningen.

Exempel på sådana dokument finns nedan:

 • Riktlinjer för barn och ungdomsverksamhet
 • Jämställdhetsplan
 • Resepolicy
 • Utbildningsplan
 • Riktlinjer för föräldragrupper
 • Spelarutbildningsplan

Undersök

Leta reda på din förenings riktlinjer, policies eller planer.

Reflektera

Vad vill föreningen uppnå med dessa riktlinjer?

Fördjupning

Klicka här så hittar du ett exempel på hur en policy eller riktlinje med bra förankring i föreningen kan utformas.

Du har nu fått ta del av hur föreningens verksamhetsidé styr vad som ska göras i föreningen, hur föreningens värdegrund kan användas för att ”bryta” ner hur verksamhetsidén i praktisk handling samt hur en verksamhetsplan kan utformas. Slutligen har du även fått en bild över hur andra styrdokument kan fungera i föreningen.

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt (pdf).

Nästa avsnitt i utbildningen heter Föreningen och verksamheten och handlar om vad en attraktiv och utvecklande verksamhet betyder för föreningen.