Föreningen och verksamheten

I det här avsnittet kommer föreningens verksamhet att behandlas och den handlar självfallet om idrottsverksamheten. Inledningsvis kommer vad som är en attraktiv och utvecklande verksamhet belysas. Därefter beskrivs varför det är viktigt för en förening att utforma riktlinjer och planer som beskriver hur idrottsverksamheten ska genomföras.

En attraktiv idrottsverksamhet

Den svenska idrottsrörelsen har satt upp en gemensam målbild. Vi ska erbjuda en verksamhet så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Och vi ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Oavsett om målet med träningen är att vinna medaljer på mästerskap, umgås med vänner på ett aktivt sätt eller leva ett friskare liv, är lösningen densamma – en attraktiv och utvecklande idrottsverksamhet. Se filmen nedan för en introduktion till området.

Från triangel till rektangel

Både vi och vår omvärld förändras. Motivationen och möjligheten att träna och vara aktiv varierar genom livet beroende på omgivning och livssituation. En förening som bedrivit sin idrottsverksamhet på samma sätt under en längre tid behöver därför med jämna mellanrum fundera kring om verksamheten kan bedrivas på ett bättre sätt.

Inom idrottsrörelsen pågår just nu en förflyttning från den traditionella logiken som idrotten är byggd på, till en ny syn på träning och tävling som bygger på vad människor tycker är en attraktiv verksamhet. Särskilt viktigt är att en förenings verksamhet är utvecklande för varje individ genom hela livet. Detta oavsett om föreningen erbjuder verksamhet för barn, ungdomar eller vuxna. Se filmen nedan för en beskrivning av triangel- respektive rektangellogiken.

Reflektera 

  • Är triangel- respektive rektangellogiken märkbar i din förening? På vilket sätt?
  • Är det möjligt att vara utövare i din förening genom hela livet? Kan du ge några exempel?
  • Vad skulle din förening kunna göra annorlunda för att erbjuda en än mer attraktiv och utvecklande verksamhet?

 

Riktlinjer för en attraktiv verksamhet

En förening som vill erbjuda en attraktiv och utvecklande verksamhet för alla utövare behöver ha en långsiktig plan för sin idrottsverksamhet, det vill säga en gemensam bild av vilken typ av verksamhet som ska erbjudas och hur den ska bedrivas. Denna plan kan exempelvis beskrivas som riktlinjer, policy eller arbetssätt. I avsnittet nedan kommer benämningen riktlinjer att användas. Titta på samtalet nedan som beskriver vikten av riktlinjer.

För styrelsen blir riktlinjerna en grund för hur idrottsverksamheten ska ledas och organiseras. Men också ett verktyg för att kunna prata med utövare och föräldrar om vilken verksamhet som erbjuds, vad den vilar på för grund samt vilka ramar och regler som gäller.

Utan riktlinjer för hur idrottsverksamheten ska bedrivas kommer det att vara upp till varje tränare eller ledare i föreningen att själv skapa sig en bild av hur verksamheten ska genomföras. Dessa utmanas då att ensam bära ansvaret, att ha tillräcklig kompetens och veta vad som är en bra idrottsverksamhet i linje med föreningens värderingar och verksamhetsidé. Det är en utmaning för föreningen när olika ledare kan göra olika bedömningar av vad som är en bra idrottsverksamhet och riskera att hamna utanför ramarna för vad föreningen står för. Genom att ha riktlinjer för vilken typ av verksamhet som ska bedrivas gör föreningen det lätt för ledare att göra rätt.

Stöd för en attraktiv verksamhet

Det specialidrottsförbund som föreningen tillhör kan ha tagit fram riktlinjer, utvecklingsmodell eller andra långsiktiga planer som ligger till grund för hur föreningar ska bedriva sin idrottsverksamhet. Föreningens riktlinjer för idrottsverksamhet bör ligga i linje med idrottsförbundets modell. För att ta reda på hur utvecklingsmodell eller riktlinjer ser ut kan du kontakta ditt förbund för mer information.

Föreningens riktlinjer ska också hänga ihop med Idrotten vill, idrottens idéprogram. Idrotten vill har beslutats av hela den svenska idrottsrörelsen och beskriver vad en förening behöver ta hänsyn till för att bedriva en verksamhet i linje med både svensk idrottsrörelses värdegrund och barnkonventionen.

Reflektera 

  • Hur ser din förenings riktlinjer för idrottsverksamheten ut?
  • Hur ditt specialidrottsförbunds riktlinjer för idrottsverksamheten ut?
  • Hur märks det att din förenings idrottsverksamhet rimmar med Idrotten vill (Se länk nedan för Idrotten Vill)?

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer om attraktiv och utvecklande verksamhet och det utvecklingsarbete som pågår inom svensk idrottsrörelse.

Strategi 2025 

Idrotten vill (pdf)

Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott 

Du har nu fått ta del av vad som är viktigt att veta för att kunna utforma riktlinjer för en attraktiv verksamhet, att det är viktigt att utgå från de riktlinjer som ditt specialidrottsförbund har utformat men också var du kan lära dig mer om vad en attraktiv verksamhet kan vara.

Här hittar du ett lärgruppsmaterial för att ta samtalet vidare för detta avsnitt. (pdf)

Nästa avsnitt heter Föreningen och engagemanget och handlar om varför engagemang är en viktig del av alla föreningar och hur goda förutsättningar för ideellt engagemang kan skapas.